Główna sekcja

Wsparcie rodzinne

Wsparcie rodzinneWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Często okazuje się, że rodzice, którzy mają dziecko, nie znają świadczeń, do których mają prawo oraz zadań i lokalizacji, których potrzebują.

Stanowisko Egyszerыbb w szьlх podczas pracy w miejscu pracy, gdzie tбrsadalombiztosнtбsi йs csalбdtбmogatбsi kifizetхhely mыkцdik ponieważ zarówno biztosнtбsi idхhцz kцtцtt i niezbywalne prawo dzieci jбrу utбni ellбtбst megбllapнtjбk йs folyуsнtjбk dobrze (terhessйgi-gyermekбgyi segйly, gyermekgondozбsi dнj, gyermekgondozбsi segйly, anyasбgi wsparcie, imprezy rodzinne).
Jeżeli jednak kwalifikujący się rodzic pracuje w miejscu pracy, w którym nie ma wypłaty, różne instytucje muszą wystąpić o zasiłek.
W celu ułatwienia wyszukiwania informacji szczegółowo przedstawiamy świadczenia, do których mają prawo rodzice, zwłaszcza gdy mają pierwsze dziecko.
Opiszemy warunki, na jakich można złożyć roszczenie, jak złożyć wniosek i jakie dokumenty należy załączyć do formularza roszczenia. Wsparcie macierzyńskie, opieka nad dziećmi i pigułki rodzinne. Istnieją świadczenia z tytułu praw obywatelskich, które są dostępne dla wszystkich rodziców, więc wszystkie podlegają dyskusji prawnej.
Korzyści są stale przedstawiane, w pierwszej kolejności informacje o posiłkach rodzinnych.
Wsparcie rodzinne to pieniężne świadczenie rodzinne udzielane przez państwo co miesiąc na edukację i edukację dzieci.

Są uprawnieni do rodzinnych punktów dostępowych

Każdy na Węgrzech może kwalifikować się do barów rodzinnych
 1. Obywatel węgierski,
 2. osoba będąca uchodźcą lub osoba uznana za uchodźcę lub uznana za bezpaństwowca,
 3. Osoby uprawnione do swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1612/68, a także w Citizen Szmtv. Republiki Węgierskiej, jeżeli w chwili ubiegania się o prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Republiki Węgierskiej, jak określono w Szmtv,
 4. Systemy te szociбlis biztonsбgi йs się Kцzцssйgen belьl mozgу munkavбllalуkra csalбdtagjaikra tцrtйnх alkalmazбsбrуl szуlу meghatбrozott tanбcsi Rozporządzenie szemйly 1408/71 / EWG (np. йs Eurуpai Gazdasбgi Tйrsйghez tartozу orszбg бllampolgбra, munkavбllalу, egyйni vбllalkozу, diбk itp csalбdtagja) Gdy ellбtбs w momencie ubiegania się o prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Republiki Węgierskiej zgodnie z definicją zawartą w Szmtv oraz z zastrzeżeniem danych osobowych rezydentów Republiki Węgierskiej.

Warunki kwalifikowalności dla rodzinnych odpowiedników

Członkowie rodziny są uprawnieni do osób wymienionych powyżej na następujących warunkach:
I.) W odniesieniu do dziecka wychowanego w jego domu członkowie rodziny mają prawo do:
 1. cholerna zatoka
 2. witający rodzice,
 3. pokój dzienny z rodzicami,
 4. kto chce wychować dziecko wychowane we własnym domu, jeśli proces ten jest już w toku,
 5. wychowawca,
 6. oficjalny wychowawca,
 7. dziecko
 8. której ochrona dzieci i rodziców rodzica opiekuńczego pochodzi z XXXI. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1977 r. O prawie zwierząt (zwanej dalej „ustawą o zwierzętach”) dziecko zostało tymczasowo aresztowane.
W takim przypadku powyższe osoby wejdą na imprezę rodzinną tylko wtedy, gdy dziecko:
 1. nie jest jeszcze zarejestrowany, lub
 2. obowiązek szkolny nie przestał istnieć, lub
 3. Zwykle zapisuje się do liceum, liceum i szkół zawodowych do końca roku, w którym kończy 23 lata.
W przypadku członków rodziny to dziecko powinno być również uważane za dziecko wychowane we własnym gospodarstwie domowym.
 1. który był czasowo nieobecny w gospodarstwie domowym z powodu kontynuacji studiów domowych lub leczenia;
 2. który został umieszczony w instytucji społecznej na okres do 30 dni;
 3. który jest tymczasowo opiekujący się wnioskiem rodziców lub przebywa z rodzicem w tymczasowym domu dla rodziny (art. 49–51 Living Act).
 4. Od 1 stycznia 2006 r., Jeśli rodzic małoletniego w wieku powyżej 16 lat nie mieszka z dzieckiem z własnego gospodarstwa domowego, rodzic rodzinny musi mieć członka rodziny.
II.) W odniesieniu do dziecka wychowanego w sierocińcu, zakładzie poprawczym lub w zakładzie karnym ma on prawo do dodatków rodzinnych:
 1. odpowiednio ubrana w skarb
 2. powiernik jest dozorcą ad hoc.
W takim przypadku członkowie rodziny mają prawo do powyższych osób tylko wtedy, gdy dziecko
 1. jeszcze nie podlega obowiązkowej edukacji; lub
 2. jego szkolne starzenie się nie ustało; lub
 3. Zwykle zapisuje się do liceum, liceum i szkół zawodowych do końca roku, w którym kończy 23 lata.
III.) W przypadku dziecka umieszczonego w instytucji społecznej działającej na terytorium Węgier kierownik instytucji społecznej jest uprawniony do dodatków rodzinnych.
IV.) Rachunki rodzinne są uprawnione do:
 1. osoby powyżej 18 roku życia, które są trwale chore lub poważnie niepełnosprawne, pod warunkiem że otrzymały wyższą kwotę zasiłku rodzinnego po ukończeniu 18 lat;
 2. Osoba pełnoletnia zapisująca się do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej do końca roku szkolnego, w którym osiąga 23 lata,
  • (ba) każdy z jego rodziców nie żyje;
  • (bb) zmarły rodzic niezamężny, rozwiedziony, rozwiedziony lub w separacji w gospodarstwie domowym;
  • (bc) został wydalony z edukacji przejściowej lub ustawicznej;
  • bd) opieka nad dzieckiem przestała istnieć z powodu jego dziadka
  • be) z powodu urzędu sieroty obowiązkowe nauczanie osoby wskazanej w decyzji o opuszczeniu domu rodzica nie ustało, a członkowie rodziny opuścili szkołę przed osiągnięciem pełnoletności.
Imprezy rodzinne dla tego samego dziecka są zawsze przyznawane tylko jednej osobie, to znaczy tylko jednej osobie.
Jeśli dziecko mieszka z rodzicem mieszkającym w gospodarstwie domowym, każdy rodzic może, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem, wystąpić z roszczeniem do rodzica dziecka. Jeśli rodzice nie są w stanie zgodzić się na tę prośbę, rodzic proszący o pomoc, na żądanie, decyduje o odpowiedzialności rodzicielskiej.

Kim jest osoba trwale chora lub poważnie niepełnosprawna?

 • Dzieci poniżej 18 roku życia, które są trwale chore lub poważnie niepełnosprawne, które z powodu choroby lub niepełnosprawności określone w przepisach szczególnych (dekret 5/2003. (II.19.) ESCSM)) wymagają opieki lub opieki;
 • osoba powyżej 18 roku życia, która utraciła co najmniej 67% swojej zdolności do pracy przed ukończeniem 18 roku życia, a status ten utrzymuje się przez rok lub co najmniej przez rok.

Warunki wiekowe

Dzieci, które kontynuują naukę w publicznej placówce edukacyjnej, korzystają z tego do końca roku szkolnego, w którym uczeń osiąga 23 lata.

Ilość gołębi rodzinnych

Członkowie rodziny powinni zdecydować o podniesieniu ilości ręczników rodzinnych co najmniej raz w roku.
Od 1 stycznia 2007 r. Miesięczna liczba pasków rodzinnych:
 1. 11700 HUF na rodzinę z jednym dzieckiem,
 2. 12 700 HUF dla samotnego rodzica z dzieckiem,
 3. 12 700 HUF dla rodziny z dwójką dzieci,
 4. 13 800 HUF na samotnego rodzica z dwójką dzieci,
 5. 14 900 HUF dla rodziny z trojgiem lub więcej dzieci,
 6. 15 900 USD dla samotnego rodzica z trojgiem lub więcej dzieci,
 7. w przypadku rodziny z dzieckiem cierpiącym na przewlekłą chorobę, dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziecka pozostającego na utrzymaniu dziecka mieszkającego w sierocińcu, zakładzie karnym, zakładzie karnym lub instytucji społecznej,
 8. 24 400 HUF na jedną osobę wychowującą dziecko z przewlekłą chorobą lub dziecko o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 9. mieszkający w sierocińcu, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub zakładzie opieki społecznej, dodatkowo wykształcony, umieszczony w oficjalnym domu dziecka, nie jest trwale chory ani poważnie chory. 72 800 HUF na dziecko tymczasowo aresztowane zgodnie z art. 72 ust. 1,
 10. w publicznej placówce oświatowej z poważnym wyjątkiem w wieku osiemnastu lat, po ukończeniu osiemnastego roku, w dniu lub po osiemnastym
 11. z gyбmhivatal posty tych ludzi w szьlхi hбz elhagyбsбt megjelцlt szemйlynek engedйlyezх hatбrozatban jeśli mйg tankцtelezettsйge nie szыnt na йs csalбdi pуtlйk nagykorъsбgбt megelхzхen get х rйszйre kerьlt folyуsнtбsra, tovбbbб szkoły бltalбnos, kцzйpiskolai, szkoła zawodowa tanulmбnyokat folytatу nagykorъ szemйlynek w tanйvnek do ukończenia 23 roku życia (który ma samotnego rodzica, który jest niezamężny, niezamężny, żonaty lub rozwiedziony 5000 USD.
Bilet rodzinny - niezależnie od daty złożenia i wypowiedzenia - należy ustalić i kontynuować przez cały miesiąc.

Kogo można uwzględnić przy obliczaniu ilości motyli rodzinnych?

Do celów ustalenia ilości motyli rodzinnych można brać pod uwagę tylko krew urodzonego, adoptowanego lub wychowanego dziecka,
 1. kto mieszka i chce w domu
  • uwzględniając prawo rodziców, rodziców zastępczych, oficjalnych rodziców zastępczych, RODZIN RODZINNYCH
  • zapisany do instytucji szkolnictwa wyższego, zapisany na pierwszy akredytowany system szkolnictwa wyższego, zapisany na pierwszy poziom uniwersytetu lub college'u i nie ma regularnych dochodów
  • kto sam ma prawo do imprezy rodzinnej;
 2. osoba niepełnosprawna i świadczenia socjalne, pod warunkiem że nie była tymczasowo ani stale kształcona przez sierociniec,

Kto sprawia, że ​​jesteś wyjątkowy?

W celu ustalenia statusu rodziny, rodzic lub klejnot jest unikalny:
 1. który jest samotny, owdowiały, owdowiały, rozwiedziony, niezamężny i nie ma partnera;
 2. kto jest tobą lub twoim małżonkiem (partnerem życiowym):
  • student instytucji publicznej,
  • osoby niepełnosprawne lub osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością,
  • suma renty inwalidzkiej, renty inwalidzkiej i emeryta nie przekracza minimalnej kwoty renty inwalidzkiej określonej przez każdą grupę inwalidzką i żadnych innych dochodów,
  • na emeryturze - z wyłączeniem rent inwalidzkich i powypadkowych wymienionych w poprzednim akapicie - a wysokość emerytury i emerytury nie może przekraczać minimum najstarszej
  • osoby starsze mają regularne dochody, regularną pomoc społeczną, regularne świadczenia społeczne, inwalidztwo, opiekę wojskową i inne dochody,
  • osiągnął wiek emerytalny i nie ma dochodów.

Zatrzymuje przepływ rodzinnych motyli

Jeżeli osoba w wieku powyżej 18 lat ma regularne dochody, wówczas członek rodziny, który ma na tym koncie dochód, powinien zostać zawieszony od czwartego miesiąca, dopóki nie uzyska regularnego dochodu.

Wniosek o przyjęcie rodzinne

Prośby o rodzinę do 223/1998. (XII. 30.) Reg. Załącznik nr 1 - Petycja do petycji o cele rodzinne i złóż ją, wypełniając formularz nr 1. Formularz można uzyskać bezpłatnie w organach aplikacyjnych lub w organach lokalnych lub pobrać tutaj.
Pocztówka numer 1 rachunków rodzinnych jest dostępna tutaj.
Do wniosku należy również dołączyć uzasadnienie faktów (np. Wyjątkowości) i danych (liczba dzieci) wymaganych do rekrutacji. Wniosek został poświadczony przez organ wnioskujący (Administracja regionalna węgierskiego skarbu państwa oraz oddział i rodzinny urząd ds. Płatności, jeśli taki istnieje, na wniosku o pracę).
We wszystkich przypadkach uprawnienia ustala się na podstawie wniosku złożonego na formularzu, dołączonych do niego deklaracji i złożonych świadectw. Powód musi złożyć pisemne oświadczenie na temat warunków, dla których nie jest wymagany dowód (na przykład rodzice mieszkający razem potrzebują roszczenia), ale roszczenie jest.
Na żądanie należy pokazać lub dołączyć kopię:
 1. ważny poświadczenie tożsamości potwierdzające tożsamość każdej wymaganej osoby,
 2. oryginalny akt urodzenia dziecka (-ów) (w przypadku jego braku inne odpowiednie zaświadczenie),
 3. Wnioskodawca i dziecko (dzieci) posiadają certyfikat kompetencji, certyfikat skuteczności,
 4. salon z rodzicami wymaga aktu małżeństwa,
 5. decyzja zmarłego o nakazaniu zmarłego,
 6. osoba, która chce mieć dziecko wychowane w gospodarstwie domowym, a procedura jest w toku, Urząd Sieroty nakazał umieszczenie
 7. oraz osoba, której dziecko zostało tymczasowo aresztowane.
Csalбdi pуtlйk irбnt benyъjtott igйnyeket illetйkes igйnylх lakуhelye, tartуzkodбsi miejsce przez Węgry Бllamkincstбr terьleti igazgatуsбga - fхvбrosban od Budapest Pest County йs Regionбlis Igazgatуsбg - йs kirendeltsйgei lub - jeśli takie mыkцdik - w igйnylх munkahelyйn lйvх csalбdtбmogatбsi kifizetхhely bнrбlja go.
Wszelkie roszczenia i koszty związane z oceną roszczenia są niekwalifikowalne.

Kontynuacja rodzinnych basenów

Rachunki rodzinne obowiązują w dniu złożenia roszczenia, pod warunkiem, że kryteria kwalifikowalności są spełnione w momencie zgłoszenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w dobrej wierze, zwrot rodzinny będzie ważny przez okres do dwóch miesięcy, pierwszego dnia drugiego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, pod warunkiem, że okres kwalifikowalności zostanie zachowany. Topnik zapewnia organ wnioskujący.
Zasiłek rodzinny wypłacany jest później, w tym samym czasie, co dzień roboczy kończący się w dniu dosłownym, lub w inny sposób, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dosłownym, na osobę uprawnioną.

Obowiązek powiadomienia

Właściciel rodziny jest zobowiązany do powiadomienia organu występującego z roszczeniem w ciągu 15 dni o wszelkich faktach lub informacjach mających wpływ na kwalifikowalność lub jej wysokość.
Członkowie rodziny muszą powiadomić następujące osoby podczas kontynuacji lub pauzy rodziny:
 1. wydalenie z uprawnionego gospodarstwa domowego dziecka,
 2. ustąpienie stanu powodującego ciężką chorobę lub niepełnosprawność dziecka lub osoby,
 3. wypowiedzenie ucznia dziecka, status studenta,
 4. regularny dochód dziecka w wieku powyżej 18 lat,
 5. warunek zamieszkania za granicą przez okres dłuższy niż 3 miesiące uprawniony do zasiłku,
 6. wygaśnięcie uprawnienia osoby fizycznej,
 7. zniesienie warunku określającego wyjątkowość,
 8. zmiana nazwy, rachunku bankowego lub adresu domowego beneficjenta.